KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz koruma altında…

Değerli ziyaretçimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

DTM DUMANLI TARIM MAK.GIDA İNŞ.HAY.OTO SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

DTM Dumanlı Tarım Makinaları Gıda İnş. Hay. Oto San. Tic.Ltd.Şti. veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden önce, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i uyarınca, işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunarak yasal mevzuat gereğince aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

A. TANIMLAR

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

DTM Dumanlı Tarım Bağlı Şirketleri : DTM Dumanlı Tarım Makinaları Gıda İnş. Hay. Oto San. Tic.Ltd.Şti.. Hissedarları tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

B. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACIMIZ

Dumanlı Tarım, kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla toplar ve işler.

• İş Ortağı/Tedarikçi/Ziyaretçi/Çalışan/Müşteri ilişkilerini kurabilmek,
• İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek,
• Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek
• Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek
• Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek
• Tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, müşteri portföyümüzü yönetmek
• Her türlü araçla iletişim kurmak
• Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama ve yedekleme yapmak
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
• Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
• Kişisel Veriler Kanunu’nda belirtilen diğer amaçlar

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla, ilgili kişilerin Dumanlı Tarım ile paylaştığı kişisel veriler Dumanlı Tarım bağlı şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

D. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, SAKLANMASI VE İMHASI

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmaktadır

Kişisel verileriniz elektronik ortamda, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için almamız gereken önlemlerin veri sorumlusu olarak farkındayız. Bu tedbirler şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Kişisel veriler Kişisel Veriler Kanunu’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da -sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere- kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

Verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonim hale getirilerek şirketimizden çıkartılır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

E. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verileri Dumanlı Tarım tarafından toplanan veya işlenen gerçek kişiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir.KVKK’nın 11. maddesi gereğince şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı kurumları bilme, eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.maddesinde tarif edilen şartlara uygun olarak kişisel verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini, yok edilmesini talep edebilirsiniz.

İlgili kişi,başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan sebeplerle yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla bu aydınlatma metninin F bendinde belirtilen iletişim bilgileri doğrultusunda Dumanlı Tarım başvuru hakkına sahiptir.

  1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
  3. Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
  6. Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
  7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
  8. İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

F. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerinizin anonim hale getirilmesi ile ilgili başvuru yapmak isterseniz talebinizi kurumumuza aşağıda belirtilen bilgiler aracılığıyla ve başvuru yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yapabilirsiniz.

Posta Adresi : Emmioğlu Mh Endüstri Cd No:26 Ödemiş- İzmir
İrtibat Kurulacak Personel : Serkan Alp

Telefon Numarası : +90 2325457214

Web Adresi : www.dumanlitarim.com

E-Posta Adresi : dumanlitarim@hotmail.com

KEP Adresi : dtmdumali@hs01.kep.tr

Kişisel Verileri Koruma Politikamıza www.dumanlitarim.comweb adresimizden ulaşabilirsiniz.Bu metnin web sitesinde yayınlanmak da dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollara açılması ile Dumanlı Tarım, ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

DTM Dumanlı Tarım Makinaları Gıda İnş. Hay. Oto San. Tic.Ltd.Şti.